11.11.11. Ik Kook Van Woede / I Boil With Rage

Thursday, November 28, 2013


Zoals beloofd in een Sunday Quote post even een korte reeks foto's van de actie 'Vreemde Tafels' die 11.11.11. uit mijn dorp dit jaar op poten zette. De komende 2 jaar zullen ze campagne voeren over 'recht op voedsel'. Dagelijks wordt enorm veel voedsel verspilt, weggegooit, vernietigd ... zeker op het westelijk halfrond. Maar wist je dat 1 op de 8 mensen honger lijdt? Dit terwijl er wel genoeg voedsel op de wereld is?

Ik kon proeven van Afrikaans eten die voor ons werd klaargemaakt door Suleyman, afkomstig van Ivoorkust, en een vriendin van hem, Sarah. Het eten was niet wat ik gewoon was, maar sommige dingen konden mij echt smaken. Maniok is heerlijk en vind ik superleuk als vervanging van aardappelen, pasta of rijst. Wat mij opviel is dat verschillende gerechten gecombineerd werden. Zo vond ik dat er weinig smaak in sommige dingen zaten, maar dan was er bijvoorbeeld Pimente die in minieme hoeveelheid door rijst of andere gesmeerd werd en dit maakte een immens verschil. Echt zo pikant wanneer je zelf maar een heel klein beetje teveel smeerde!
Een klein overzicht van de avond en het menu en de foto's!
De avond startte in ons cultuurcentrum 'De Link', daar werd uitleg gegeven over de actie en de campagne die dit jaar van start ging. Na een klein aperitief kon iedereen vertrekken naar het gastgezin die hun huis openstelde voor een leuke avond. Afrika was bij ons thuis, dus dat was makkelijk en het menu zag er als volgt uit:
Aperitief was gembersap met rhum, lekker én goed voor de potentie ;) blust ook de strafheid van Pimente.
Gefrituurde bakbanaan en Cassave (maniok)
Pimente als dipsaus
***
Pêpê Soupe (Ossenstaart in een tomaatachtig sausje)
Kip in een auberginesausje
Gemarineerde sardines
rijst, maniok
Koude groenten met tonijn
Matoke (mengsel van rijpe bananen tot deeg)
Na een heerlijke maaltijd werden we opnieuw in het cultuurcentrum verwacht voor koffie, thee en het dessert. Er werd duidelijk besproken hoe het bij de anderen was geweest en we kregen een klein optreden van onze koks. Dit was een heerlijke avond en naast lekker eten opende het ook mijn ogen. Woorden die Suleyman zei blijven me bij...
"Zolang de mensen voedsel hebben, is iedereen tevreden en houden ze zich kalm. Zodra de mensen honger lijden, halen ze wapens boven"
Voedsel is bij ons vaak iets vanzelfsprekend, maar er zijn ook bij ons mensen die zich niet elke dag vers fruit, een koek, melk en dergelijke kunnen veroorloven. We moeten er eens bij stilstaan als we iets weggooien. Terwijl ik dit typ ben ik juist aan het bedenken dat ik deze middag mijn bord niet leeg at... Dit is zo typisch, we bedenken en vergeten en ik doe het ook. 

Wat zijn jou ideeën rond voedselverspilling? Denk jij na over wat anderen niet hebben en betrap je jezelf er soms op dat je net als ik vergeet dat sommige mensen honger lijden?

As promised in a Sunday Quote post I would place a short series of pictures on the blog of the action 'Foreign Tables' that 11.11.11. from my village put together this year. The next two years they will be campaigning about 'right for food'. Daily a lot of food is wasted, thrown away, destroyed ... especially in the western hemisphere. But did you know that 1 in 8 people suffer from hunger? This while there is enough food in the world?

I could taste African food that was prepared by Suleyman, from Ivory Coast , and a friend of his, Sarah. The food was not what I am used to, but I found some thing really tasty. Cassava is delicious and I find it a worthy substitute for potatoes, pasta or rice. What struck me is that different dishes were combined. Sometimes dishes had little flavor, but then there was Pimente that you had to smear in your rice this made ​​a huge difference. That piment is so spicy, you just need a tiny bit!

A small overview of the evening, the menu and the pictures!
The evening started in our cultural centre ' The Link', where a brief explanation was given about the action and the campaign that was launched this year. After a small aperitif everyone could leave to the family who opened up their home for a nice evening. Africa was at our house, so that was easy and the menu looked like this:


Appetizer was ginger juice with rum, delicious and good for potency ;) also extinguishes the severity of hot Pimente.
Fried bake bananas and cassava (manioc)
Pimente as a dipping sauce
***
Pepe Soupe ( Oxtail in a tomato-like sauce )
Chicken in an eggplant sauce
Marinated sardines
Rice , Cassava
Cold vegetables with tuna
Matoke (mixture of ripe bananas)

After a delicious meal, we were expected for coffee, tea and dessert in our cultural centre again. Clearly people discussed how it went with the one another, and we got a little concert of our chefs. This was a lovely evening with fine dining and it also opened my eyes. Words that Suleyman told stayed with me...
"As long as people have food , everyone is happy and they keep themselves calm. Once people are starving, they pick up weapons"
Food is often something obvious, but there are also people who can't affor fresh fruit, biscuits , milk and other things every day. We should consider that while we throw something away. As I am typing this, I just remembered that I my plate wasn't empty as I was putting it away... This is so typical, we remember and forget, and I do it too...

What are your ideas about food waste? Do you think about what others don't have and do you catch yourself sometimes that you, like me, forget that some people are starving?


Love, Tessa.

1. Cassava (Manioc); 2. Sarah and Suleyman cooking; 3.Slogan Campaign; 4. Fried bananas and Pimente; 5. Rice, Cassava, fried Cassava and Matoke; 6. Chicken with aubergin sauce; 7. Pêpê Soupe; 8. Cosy candlelight; 9. My plate; 10. Lovely company; 11. Dessert, cake!; 12. Suleyman and Sarah playing their music.

I'm sorry for the bad quality of some pictures.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.