Protect your skin!

Friday, July 18, 2014


De eerste zonnestralen bereikten afgelopen dagen opnieuw onze aarde nadat juli werd ingezet met slecht weer, waar de nodige regenbuien aan te pas kwamen. Tijd om die zomerkleren uit de kast te halen en onze huid te ontbloten om dat gewenste zomerkleurtje te verkrijgen.

Zich van geen gevaar bewust trekken duizenden mensen elk jaar richting zon, zee en strand (ik ben 1 van hen). Om te genieten van de rust en vooral om hun lichamen te voorzien van een bruin kleurtje waar anderen jaloers op zijn. Echter heel wat gevaren schuilen in het onveilig zonnebaden en heel veel mensen lijken dat toch telkens weer te vergeten. De schadelijke UV-stralen zorgen ervoor dat je lichaam melanine gaat vormen en dit is de stof die ervoor zorgt dat je huid bruin gaat kleuren. Het bruine kleurtje is dus een natuurlijk afweersysteem van je huid om te voorkomen dat er schade wordt toegebracht. Faalt dit systeem, dan blijf je zitten met een verbrande huid die heel wat gevolgen met zich meedraagt. Telkens je huid verbrand:

 1. Daalt jouw 'zonkapitaal'. Onze huid kan slecht een bepaald aantal uren zonlicht verdragen in ons leven, dit wordt jouw 'zonkapitaal' genoemd.
 2. Maak je meer kans op rimpels (90% van de rimpels ontstaan doordat je huid wordt blootgesteld aan de zon).
 3. Verouderd je huid sneller dit doordat die aan elasticiteit verliest.
 4. Heb je meer kans op pigmentvlekjes. De pigmentcellen in onze huid zorgen voor het kleur die onze huid heeft en zijn ook de cellen die melanine aanmaken en dus voor de bruine kleur zorgen. De gelijkmatige verdeling van de kleur is een proces die verstoord kan worden door je huid te veel aan de zon bloot te stellen, op die manier ontstaan er pigmentvlekjes.
 5. Wordt de kans op huidkanker verhoogd.
1 op de 6 Belgen wordt in zijn of haar leven met huidkanker geconfronteerd. 1 op 75 Belgen (zelf vaker bij jongeren tussen 15 en 29 jaar) krijgt te horen dat ze aan melanoom lijden, de meest aggressieve vorm van huidkanker. Als je dit weet, dan hoop ik dat er ook bij jullie een belletje gaat rinkelen en dat jullie zorg zullen dragen voor je huid. Gelukkig kan 90% van de huidkanker voorkomen worden en dit door de risico's te beperken. Enkel smeren is niet genoeg, maar met volgende tips raak je al een heel eind verder.
 1. Zoek de schaduw op en dit vooral tussen 12 en 15 uur, want dan is de zon het sterkst en het gevaarlijkst.
 2. Draag beschermende kledij ook al ben je klaar om je bikinilijntje te showen. Dit vooral om je huid te beschermen en toch zeker die rimpels nog een paar jaar uit te stellen.
 3. Smeer voldoende en vaak opnieuw. Er wordt aangeraden dit om de 2 uur te doen, zeker na het zwemmen en zweten. Als klein meisje smeerde mijn mama me 's ochtends in en mocht ik niet meteen in de zon. Dat doe ik nu nog altijd (+ het opnieuw smeren tijdens de dag) en heb de indruk dat mijn huid op die manier zeker beschermd is.
 4. De zonnebank sla je beter over. Wie gelooft dat dit beter is voor je huid dan in de zon te gaan liggen heeft het goed mis, want de UV-stralen zijn tot 6 keer sterker dan die van de zon op de middag in Tropen. (plaats die maar op je zwarte lijst, CHECK!)
 5. Zoek uit welk huidtype jij hebt, dat kan hier, op die manier kan je de bescherming aanpassen.
 6. Kijk vaker naar je eigen lichaam en meer bepaald naar moedervlekjes. Op die manier zie je snel of er abnormale veranderingen zijn zoals, het kleur, de vorm, ...
Dit is een hele boterham, maar we kunnen het niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is om jezelf te beschermen tegen de zon. Deel deze informatie met je vrienden en familie en op die manier kunnen we er allemaal voor zorgen dat het aantal diagnoses van huidkanker verminderd kan worden. Voor meer informatie rond kanker verwijs ik jullie graag door naar de website van Stichting tegen Kanker. Hier kunnen jullie ook terecht met al jullie vragen rond kanker. 
Dit jaar hebben zij alvast een campagne op poten gezet waarin o.a. Lesley-Ann Poppe een hoofdrol speelt. Met een parodie op Baywatch, beschermen zij en haar Spraywatch-team de mensen tegen het onveilig zonnebaden. Neem alvast een kijkje op de Facebookpagina van Spraywatch, red je vrienden hun vel door een origineel bericht te sturen en maak zo kans om een reis voor 2 naar Madeira te winnen.

After July started of with really bad weather, including the necessary rain showers, the first rays of sunlight reached the earth again these recent days.  Time to pull those summer clothes out of your closet and expose your skin to the sun to get that glowing tan you want all year around.

Itself aware of no harm, thousands of people drag theirselves towards the sun, sea and sand every year (I am one of them). To enjoy the tranquility and above all to obtain a tan that others are jealous of. However, many dangers lurk in unsafe sunbathing and lots of people seem to forget that. Yet the malicious UV rays make sure that your body will form melanin. This is the substance that causes your skin to change colour, your tan, which is a natural defense of you skin to prevent harm. If this system fails, then your stuck with a burned skin that carries many consequences. Whenever your skin is burned: 

 1. Your 'sun fund' decreases. Our skin tolerates only a certain number of hours of sunlight in our lives, this is called your 'sun fund' (I tried to translate it from the Dutch word 'zonnekapitaal' and this, I found, sounded best ;) ). 
 2. The chance you get wrinkles increases (90% of the wrinkles occur because your skin is exposed to the sun). 
 3. It makes your skin age faster because it loses its elasticity. 
 4. You have a bigger chance you will get pigment spots. The pigment cells in our skin care for the color of our skin and are also the cells that produce melanin, and thus ensure the brown color. The even distribution of the color is a process that can be disrupted when your the skin is too much exposed to the sun, this way your skin will create dark spots. 
 5. The risk of skin cancer is increased. 

1 in 6 Belgians face cancer in his or her life. 1 in 75 Belgians (even more often with young people between 15 and 29 years) is told that they are suffering from melanoma, the most aggressive form of skin cancer. If you know this, then I hope there will ring a bell and that you will take care of your skin. Luckily, 90% of skin cancers can be prevented, and this by limiting the risks. Appying sunscreen is not enough, but with these tips you will go a lot further. 

 1. Seek shade and this especially between 12 and 15 PM, because then the sun is the strongest and most dangerous. 
 2. Wear protective clothing even though you're ready to show your bikinibody which you worked for all year. This is mainly to protect your skin and to postpone those wrinkles for a few years. 
 3. Lubricate enough and often again. It is recommended to do this every 2 hours, especially after swimming and sweating. As a little girl, my mom applied the sunscreen in the morning and I could not directly go in the sun. I am still holding up this bit she taught me (+ reapplicate during the day) and have the impression that my skin is definitely protected that way. 
 4. Leave the solarium for what it is! Who believes that this is better for your skin than to lie the sun has it all wrong. The UV rays are up to 6 times stronger in a solarium than the sun at noon in Tropics. (note this one on your blacklist, CHECK!) 
 5. Find out what skin type you have, which can be done here (only Dutch or French), that way you can adjust the protection. 
 6. Look more at your own body, and more particularly to moles. That way you can quickly see if there are abnormal changes such as color, shape, ... 

I know this is a lot of information to absorbe, but we can not reiterate enough how important it is to protect yourself against the sun. Share this information with your friends and family, and in that way we can all make sure that the number of skin cancer diagnoses can be reduced. For more information about cancer, I like to refer you to the website of Cancer Foundation 'Stichting tegen Kanker' in Belgium (Dutch or French) or of the American Cancer Society (English). On both websites you can ask all your questions about cancer. 
This year the Cancer Foundation in Belgium has made a campaign which includes Lesley-Ann Poppe (known from tv and her beautyschool). A parody of Baywatch has been made, together with her Spraywatch-team she protects people against unsafe sunbathing (see video). Take a look at the Facebook page of Spraywatch, save your friends their skin by sending an original message and you will earn a change to win a trip to Madeira for 2 people. I am not sure whether the contest works for people who don't live in Belgium, but you can always try ;).

SPREAD THE WORD AND MAKE SURE YOU PROTECT THAT PRECIOUS SKIN OF YOURS!

Love, Tessa.

Picture and video: Stichting tegen Kanker

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.